معرفی

مشخصات فردی

محمدمهدی عبدخدایی

نام - نام خانوادگی : محمدمهدی   عبدخدایی

پست الکترونیکی : Mm_abdkhodaei@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : معارف اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : ایران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : معارف اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : ایران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معارف اسلامی

محل خدمت : گروه معارف اسلامی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 16

سمت اجرایی در دانشگاه : فاقد پست زمانی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382-07-01

محمدمهدی عبدخدایی
محمدمهدی عبدخدایی

محل خدمت :
    گروه معارف اسلامی
مرتبه علمی :
    مربی
^